VŨ HẢI

Họ và tên : VŨ HẢI
Nơi công tác :
Chức vụ :
Sinh ngày :
Địa chỉ :
email :
Điện thọai :
Bắt đầu sáng tác nhạc :
Số tác phẩm đã sáng tác :
Các tác phẩm tiêu biểu: - Mưa xuân : nhóm Cát Trắng biểu diễn.
                                           -
                                           -
                                           -